Agenda - Gemeenteraad Bedum 18 februari 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 21 januari 2016

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Vervangen dekplanken steiger Uiterdijk en herstel rollaag kademuur te Onderdendam (rv nr 006)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Opheffing openbare basisschool R.A. Venhuisschool (rv nr 007)

Hamerstuk

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland (rv nr 008)

Hamerstuk

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (rv nr 009)

Hamerstuk

Kadernota Schuldhulpverlening BMWE 2016-2019 (rv nr 010)

Hamerstuk

(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 011)

Bijgevoegde documenten

Bespreken hoogspanningsverbinding / voorontwerp inpassingsplan Noord-West 380 kV hoogspannings-verbinding tussen hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip en transformatiestation Vierverlaten (EOS-VVL); mogelijkheid indienen reactie (rv nr 012)

Discussiestuk

Samenstelling rekenkamers (aangekondigde motie – vreemd aan de orde van de dag)

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 013)

Bijgevoegde documenten

HHB-HBB

Sluiting