Agenda - Gemeenteraad Bedum 28 maart 2018

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Benoeming dhr. H. R. (Hans) Kastermans als waarnemend raadsgriffier

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 22 februari 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

MER-beoordeling oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe Gemeente Het Hogeland

Hamerstuk 

Overheveling budgetten 2017 naar 2018

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Visie inwonerkracht

Discussiestuk

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw "Togtemaarschool" aan De Vlijt te Bedum

Discussiestuk

Begroting herindelingskosten

Discussiestuk

Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg

Discussiestuk

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouders

Discussiestuk

Benoeming van lid bestuur Muziekschool Hunsingo

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Afscheid raadslid Ate Wijnstra

Bijgevoegde documenten

Sluiting