Agenda - Gemeenteraad Bedum 8 november 2018

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen gecombineerde raadscommissievergadering VROM/ABZ 4 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058)

Discussiestuk

Bespreking halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein (informerend, rechtstreeks geagendeerd)

Informeren/opinieren

Bijgevoegde documenten

Gemeentelijke heffingen (rv nr 061, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Controleprotocol 2018 (rv nr 062, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)

Motie (vreemd aan de orde van de dag)

Bijgevoegde documenten

Sluiting