Agenda - Gemeenteraad De Marne 12 juli 2016

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Herziening Grondexploitaties 2016

Jaarstukken 2015

Kadernota 2017-2020

Procedure zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Groningenveld

Beschikbaar stellen krediet van € 135.000,- voor de renovatie van de kleedaccommodatie voetbalvereniging VVSV’09 in Ulrum

Rondvraag

Sluiting