Agenda - Gemeenteraad De Marne 20 december 2016

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 november 2016, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Opiniërende bespreking herindelingsontwerp

Instellen raadsklankbordgroep BMWE-herindeling

Evaluatie project particuliere woningverbetering incl. Startersleningen

Keukenemmertjes

Bijgevoegde documenten

Belastingverordeningen 2017

Rondvraag

Sluiting