Agenda - Gemeenteraad De Marne 17 februari 2015

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari 2015, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Programma actualisering verordeningen (4e tranche)

Werkgeverscommissie griffie

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

Rondvraag

Sluiting