Agenda - Gemeenteraad De Marne 3 november 2015

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2016 inclusief de meerjarenraming 2017 - 2019

Motie vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting