Agenda - Gemeenteraad De Marne 4 november 2014

Raadzaal Leens
16.00 - 18.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Ontwerp Programmabegroting 2015 inclusief de meerjarenraming 2016 - 2018

Rondvraag

Bijgevoegde documenten

Sluiting