Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 27 september 2018

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht Burgers

Vaststelling van de besluitenlijst: 12 juli 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken en mededelingen en LTA

Bijgevoegde documenten

Terugkoppeling verbonden partijen

Begrotingswijzigingen

Vragenuur

Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland

Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg

Vaststelling bestemmingsplan Roodeschool

m.e.r.-beoordeling (vormvrij) bestemmingsplan Maarweg

Beschikbaar stellen budget/krediet om het gemeentelijke aandeel in een viertal woningbouw exploitaties sluitend te krijgen

Afscheid raadslid Alie Spijk-van de Pol

Sluiting