Agenda - Gemeenteraad Winsum 22 september 2015

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Benoeming de heer P.F. Ritzema als lid van de gemeenteraad

Vragenuur

Mededelingen a. vanuit het college b. afgevaardigden vanuit de raad

Vervolg centrumontwikkeling Boogpleinterrein

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente BMWE

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Besluitenlijst raad 8 september 2015

Bijgevoegde documenten

Vaststellen Verordening Basisregistratie Personen

Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2015 - 2018

Verantwoording fractiebijdragen 2014 en toekenning fractiebijdragen 2015

Toezeggingen

Sluiting