Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 5 juli 2018


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 7 juni 2018

Bijgevoegde documenten

Ontwerpbestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Beleid zonne-energie gemeente Het Hogeland

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Voorjaarsnota 2018

Bijgevoegde documenten

Onderzoek 'Eigen bijdrage Hulp bij juishouden' rekenkamercommissie

Nadere analyse Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting