Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 12 april 2018


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Presentatie SV Bedum van de plannen voor een multifunctionele accommodatie op het Sportpark Bedum

Bijgevoegde documenten

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 15 maart 2018

ARCG jaarrapport 2017 en beleidsmatige & financiële kaders begroting 2019

Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Bijgevoegde documenten

Wijziging Legesverordening 2018 i.v.m. aanleg breedband

Bijgevoegde documenten

Bespreking Monitor Sociaal Domein 4e kwartaal 2017

Bijgevoegde documenten

Bespreking memo colleges BMWE (26-02-2018): "Sturing tekorten jeugdhulp"

Bijgevoegde documenten

Bespreking memo colleges BMWE (20-02-2018): "gezamenlijk plan Groninger gemeenten Van beschermd Wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020"

Bijgevoegde documenten

Wijziging verordening Re-integratie en verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Stand van zaken uitvoering actiepunten beleidsnota sport en bewegen 2013-2019

Rondvraag

Sluiting