Agenda - Raadscommissie VROM Bedum 5 april 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergaderingen 1 maart 2017

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Presentatie concept Woonvisie door KAW

Bijgevoegde documenten

Stand van zaken Centrumplan en beschikbaar stellen van kredieten

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Memo planning grote infrastructurele projecten 2017/2018

Informeren van de raad

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Planontwikkeling Vogelzanglocatie (De Kwekerij) te Bedum

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Reactie provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Aanvraag ondersteuning project burgerparticipatie groen Waldadrift

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen

Discussiestuk

Rondvraag

Sluiting