Agenda - Raadsklankbordgroep 18 september 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 21 juni 2017

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Naar een visie op de nieuwe raad

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting