Agenda - Raadsklankbordgroep 20 november 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 18 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Bijgevoegde documenten

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie besturingsvisie

Presentatie Merkbeeld

Presentatie Sociaal domein: Inbedding GR bestuurlijk toetsingskader

VERVALLEN

Ruimtelijk domein: startnotitie Vergunningverlening, handhaving en toezicht (bespreking)

Bijgevoegde documenten

Herindeling, opheffen GR participatie Noord-Groningen en invlechting Werkplein Ability

Bijgevoegde documenten

Dienstverleningsconcept (2e bespreking en advies) WORDT NAGEZONDEN

Voorbereidingen verkiezingen gemeenteraad Het Hogeland (2e bespreking en besluit)

Bijgevoegde documenten

Vergaderschema raadsklankbordgroep 2018 (2e bespreking en besluit)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting