Agenda - Raadsklankbordgroep 13 december 2017


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 20 november 2017

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie project Informatisering & Automatisering

Tussenrapportage herindeling

Inkoopbeleid

Bijgevoegde documenten

Voorstel profielschets, werving en selectie griffier Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Sociaal statuut in relatie tot positie griffie(r)medewerkers

Bijgevoegde documenten

Identiteit van de raad

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting