Agenda - Raadsklankbordgroep 15 februari 2017

Raadzaal Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 25 januari 2017

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken en vervolg traject visievorming en naamgeving

Bijgevoegde documenten

Zitplaatsenverdeling bij vergaderingen raadsklankbordgroep

Synchroniseren vergaderschema’s gemeenteraden

Bijgevoegde documenten

Vergaderlocatie raadsklankbordgroep

Bijgevoegde documenten

W.v.t.t.k.

Rondvraag

Sluiting