Agenda - Raadsklankbordgroep 26 september 2018

Raadzaal gemeente Eemsmond te Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten

Bijeenkomsten

OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Bijgevoegde documenten

Stand van zaken herindeling

Opiniërend door de raad

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Opiniërend door de raad

Memo aanhouden beleid zonne-energie

Opiniërend door de raad

Bijgevoegde documenten

Tussenrapportage Programma herindeling BMWE-gemeenten, fase 3

Opiniërend door de raad

Bouwstenen economische visie gemeente Het Hoogeland

Rondvraag

Sluiting