Agenda - Raadsklankbordgroep 4 april 2018

Raadzaal gemeente De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 8 maart 2018

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Bijgevoegde documenten

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Notitie planning en control

Bijgevoegde documenten

Benoeming beoogd griffier

Rondvraag

Sluiting