Agenda - Raadsklankbordgroep 8 mei 2018

Raadzaal gemeente De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen openbare besluitenlijst en actiepuntenlijst 4 april 2018 en vaststellen besloten besluitenlijst 4 april 2018

Bijgevoegde documenten

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Planning en Controlcyclus (2e bespreking)

Bijgevoegde documenten

Notitite Taken en formatie griffie gemeente Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting